ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2)

ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2)

-ระบบเสียงห้องมหกรรม จำนวน 1 ระบบ

-ระบบเสียงหน้าเวที  จำนวน 1 ชุด

-จอมอเตอร์ไฟฟ้า 450 นิ้ว จำนวน 1 จอ

-จอ LED DISPLAY (P3) ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 1 จอ

-ป้ายโฆษณาดิจิตอล Digital Signage ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง