ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อแสดงภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน

ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อแสดงภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน

1.งานสื่อแสดงภาพ ห้อง VIP

2.งานสื่อแสดงภาพ ห้อง ฝปข

3.งานสื่อแสดงภาพ ห้องประชุม อาคาร AMF ชั้น 1

4.งานสื่อแสดงภาพ ห้องประชุม อาคาร AMF ชั้น 2