ซื้อพร้อมติดตั้งโปรเจคเตอร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 3 เครื่อง

ซื้อพร้อมติดตั้งโปรเจคเตอร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 3 เครื่อง