ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องฝึกอบรม ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง

ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องฝึกอบรม ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง