ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์สีแบบ LED และเครื่องรับสัญญาณภาพแบบ LED Monitor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์สีแบบ LED และเครื่องรับสัญญาณภาพแบบ LED Monitor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน